top of page

Eerstelijnspsychologie

Generalistische functie (ELP)

De generalistische functie is bedoeld voor personen uit kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht. 

De zorg bestaat uit interventies van korte duur en/of lage intensiteit, die bijdragen tot het behoud of herwinnen van psychisch welbevinden. De nadruk ligt op geïndiceerde preventie, inschatting van de aanwezige problemen en vraagverheldering, kortdurende interventies via psycho-educatie of ondersteunde hulp bijvoorbeeld bij stress, slaapproblematiek, stemmingsklachten, etc.

Daarnaast wordt er focust op het bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht, het ondersteunen van de eerstelijnsactoren en, indien aangewezen, doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg of andere zorg- en ondersteuningsorganisaties.

Deze zorg kent een verlaagt tarief, meer info:

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnspsychologische-zorg-elp-1

Britt Vanhamel is geconventioneerd als klinisch psycholoog bij Yuneco (0-23j) en Diletti (15,j+), voor gegeneraliseerde en gespecialiseerde zorg in Vlaams Brabant. 

Gespecialiseerde functie (G-ELP)

De gespecialiseerde functie is gericht op personen uit kwetsbare doelgroepen met een matig ernstige problematiek bij wie een meer intensieve psychotherapeutische behandeling, psychodiagnostiek en indicatiestelling nodig is. (Mensen met een  ernstige psychiatrische kwetsbaarheid vallen evenwel buiten de scope van deze functie.)

Deze functie is enkel toegankelijk na aanmelding o.b.v. een functioneel bilan. Dit bilan wordt opgesteld door een psycholoog/orthopedagoog, idealiter actief binnen de generalistisch functie, én een arts (huisarts of psychiater).

 

Indien uit de intake blijkt dat de noden groter zijn en er ‘behandeling’ wenselijk is, kan er zo dus doorverwezen worden naar de terugbetaalde gespecialiseerde functie.

Deze gespecialiseerde zorg wordt ingebed binnen een ambulant, gespecialiseerd GGZ-netwerk (Yuneco en Diletti) op niveau van de eerstelijnszone. Zo kan er vanuit deze functie vlot doorverwezen worden naar andere zelfstandig psychologen/orthopedagogen of naar de tweede of derde lijn, indien dit na inschatting nodig blijkt.

Deze zorg kent een verlaagt tarief, meer info:

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnspsychologische-zorg-elp-1

Britt Vanhamel is geconventioneerd als klinisch psycholoog bij Yuneco en Diletti, voor gegeneraliseerde en gespecialiseerde zorg in Vlaams Brabant. 

bottom of page